Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden

Alvorens u gebruik maakt van de diensten van Online Pedagoog dient u deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

Door gebruik te maken van Online Pedagoog, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. U maakt gebruik van Online Pedagoog op het moment dat u de website bezoekt of een account aanmaakt. Dit laatste gebeurt door het aanmeldingsformulier in te vullen en op “verzenden” te klikken. Vanaf dat moment gelden alle regels die in de algemene voorwaarden staan geschreven. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik de website www.onlinepedagoog.nl dan niet. Onderstaande algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de website www.onlinepedagoog.nl.  

Beschrijving van de dienst:
Op www.onlinepedagoog.nl is het mogelijk om online contact te hebben met een gediplomeerde orthopedagoog. Het contact verloopt via de e-mail of door middel van een chatsessie. U kunt allerlei vragen en problemen op opvoedingsgebied aan ons voorleggen. De persoon die advies vraagt zal in volgende artikelen '
cliënt' worden genoemd.

 
Betaling:
Onderstaande voorwaarden zijn op elke betaling opnieuw van toepassing.

Ten aanzien van leeftijd en toestemming:
1.    Om te mogen betalen voor de diensten van Online Pedagoog, moet je 16 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke verzorgers. Ben je jonger dan 16 jaar en heb je geen toestemming van je ouders of wettelijke verzorgers, gebruik onze diensten dan niet.
2. Je bent verplicht eerlijk te zijn over je leeftijd en, indien van toepassing, eerlijk aan te geven of je toestemming hebt van je ouders of wettelijke verzorgers. Anders mag je geen gebruik maken van Online Pedagoog.
3.    Online Pedagoog is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen voortvloeien uit het oneerlijk zijn over je leeftijd of de toestemming van je ouders of wettelijke verzorgers.
4.    Als Online Pedagoog te weten komt dat je oneerlijk bent geweest over je leeftijd of de toestemming van je ouders of wettelijke verzorgers, wordt je het contact per direct beëindigd. Je krijgt dan geen geld terug.

 

Hulpverleningsrelatie:
1.     Een hulpverleningsrelatie kan enkel zonder beperkingen worden aangegaan met personen die ouder zijn dan 16 jaar. Indien het kind of de jongere waarmee de hulpverleningsrelatie wordt aangegaan jonger is dan 16 jaar is toestemming vereist van beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Indien ouders formeel (nog) niet gescheiden zijn, is elke ouder afzonderlijk een wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Ook als deze ouders gescheiden wonen, is niettemin van beiden toestemming vereist voor het aangaan van de professionele relatie. In geval van juridisch co-ouderschap is eveneens van beide ouders toestemming vereist.


Opening van account en betaling:
1.    Een account op Online Pedagoog wordt alleen op jouw/uw verzoek aangemaakt.
2.    Wanneer u betaalt voor de diensten van Online Pedagoog heeft u recht op een emailcontact of een chatsessie, al naar gelang uw keuze.
3.    Het betalen voor de diensten van Online Pedagoog gebeurt via iDeal. U ontvangt per contactmoment een factuur per e-mail. De factuur is ook in uw eigen omgeving op www.onlinepedagoog.nl te bekijken en te printen.
4.    Pas wanneer de betaling op de rekening van Online Pedagoog is bijgeschreven, heeft u toegang tot de contactmogelijkheden.


Storingen:
1.    Het is mogelijk dat www.onlinepedagoog.nl soms een korte tijd niet gebruikt kan worden, wanneer er onderhoud aan de website wordt verricht. In dat geval wordt u tijdig ingelicht en kunnen eventuele openstaande afspraken verschoven worden.
2.    Ook wanneer er onverhoopt een storing is op het tijdstip van een chatafspraak op Online Pedagoog, kan een afspraak worden verzet.
3.    Online Pedagoog is niet aansprakelijk voor storingen aan uw computer of internetverbinding.

Afzeggen van chatafspraken, verzetten en te laat:
1.    Chatafspraken kunnen tot een dag van te voren (24 uur) kosteloos verzet worden.
2.    Het afzeggen van chatafspraken is mogelijk tot 3 dagen (72 uur) voorafgaand aan de chat-sessie. Afspraken die buiten de gestelde termijn worden verzet of afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.
3.    Afzeggen of verzetten kan alleen via de e-mail. Stuur een mailtje naar: info@onlinepedagoog.nl met daarin alle gegevens over de afspraak, informatie over de status van de betaling en het factuurnummer.
4.    Er worden nooit kosten in rekening gebracht als
Online Pedagoog de afspraak afzegt of verzet. Reeds verrichte betalingen voor de betreffende afspraak worden in dit geval uiteraard volledig teruggestort.
5.    Als Online Pedagoog na het lezen en eventueel intern bespreken van het probleem tot de conclusie komt dat online hulpverlening geen geschikte manier is om het probleem aan te pakken, zult u hiervan direct op de hoogte gebracht worden. De betaalde kosten worden in dat geval terugbetaald, waarbij 5 euro administratiekosten per mail in mindering wordt gebracht. Bij chatafspraken geeft Online Pedagoog een bedrag terug dat evenredig is met de niet-gebruikte gereserveerde chattijd, waarbij 5 euro administratiekosten in mindering wordt gebracht.

Vertrouwelijkheid:
1.    Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Om de kwaliteit van de advisering zo goed mogelijk te waarborgen, overleggen de orthopedagogen die zijn verbonden aan Online Pedagoog wel met elkaar.

Algemeen:
1.    Alleen in bijzondere gevallen kan Online Pedagoog besluiten om geld terug te geven.
2.    Online Pedagoog mag de algemene voorwaarden op elk moment veranderen.
3.    Online Pedagoog mag op elk moment besluiten om tarief van haar diensten te veranderen. De volgende keer dat u betaalt voor de diensten van Online Pedagoog geldt de nieuwe prijs.
4.    De plaatjes en afbeeldingen op www.onlinepedagoog.nl mogen niet zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden.
5.   Als u te laat de chatbox binnenkomt, wordt de beschikbare tijd niet verschoven of verlengd. U heeft recht op een chatgesprek dat maximaal duurt tot de eindtijd die u heeft gereserveerd.

 

Privacy en Disclaimer

Gegevens, waaronder persoonsgegevens, die door de bezoekers van onlinepedagoog.nl via de website worden verstrekt, zullen door het Online Pedagoog naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daarvoor vooraf om toestemming is gevraagd aan de desbetreffende bezoeker.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het 'IP-nummer' waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste 'cookies' zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren en om het gebruiksgemak van de terugkerende bezoeker te verhogen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een terugkerende internetgebruiker te herkennen. Zo worden cookies bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat men bij een terugkerend bezoek de gebruikte persoonlijke voorkeursinstellingen opnieuw moet intypen. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. Online Pedagoog beoogt geen gegevens te verzamelen door middel van het gebruik van cookies.

 

Informatie over het weigeren van cookies en het verwijderen van de cookies op uw computer vindt u hier: http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/

 

Online Pedagoog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Aansprakelijkheid
Alhoewel Online Pedagoog bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. Noch is Online Pedagoog aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via onze website kan worden doorgeklikt (bijvoorbeeld met behulp van links).

Disclaimer
Online Pedagoog is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Online Pedagoog geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Online Pedagoog geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Online Pedagoog is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website van Online Pedagoog te kunnen raadplegen.

 

Online Pedagoog stelt haar adviezen zorgvuldig samen. Echter, zij aanvaart geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade van welke aard dan ook (materieel, immaterieel of anderszins) voortvloeiende uit de verstrekte adviezen of andere correspondentie. Online Pedagoog pretendeert niet dat de adviezen volledig zijn. Het staat de gebruiker vrij een advies al dan niet op te volgen. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt uitdrukkelijk bij de cliënt. Het advies dat Online Pedagoog geeft is gebaseerd op de informatie die de cliënt verschaft. Online Pedagoog erkent geen aansprakelijkheid voorvloeiende uit de vestrekking van gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie door de cliënt.

 

Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd, is gelijk aan de laagste van de volgende bedragen: a) het betaalde bedrag voor de geleverde dienst of het geleverde product (bijvoorbeeld de chatsessie of het e-mailconsult) incl BTW, of b) 35 euro incl BTW. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 3 consulten, die eenzelfde opvoedprobleem betreffen, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (inclusief BTW) bedongen voor drie consulten. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Online Pedagoog.